O BAI

Cel

Głównym celem ogólnym projektu BAI jest wspieranie pracowników w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego i satysfakcjonującego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia pojawienie się robotów i sztucznej inteligencji w pracy.

Szczegółowe cele projektu to:

Zapewnienie europejskim pracownikom niezbędnej wiedzy umożliwiającej im zrozumienie, jak zmienia się charakter pracy oraz jakie są obecne i oczekiwane krótkoterminowe scenariusze, w których będą musieli działać.

Promowanie umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki, ilustrując konkretne przykłady z różnych sektorów i zawodów.

Ułatwienie rozwoju umiejętności pozapoznawczych, które okazały się niezbędne w nowych środowiskach pracy.

Zwiększenie świadomości na temat wpływu sztucznej inteligencji i robotyki na rynek pracy na miejsca pracy i stosunki pracy z perspektywy przekrojowej i wielosektorowej.

Grupy docelowe

Pracownicy, zwłaszcza ci o niskich kwalifikacjach lub wykonujący zawody bardziej narażone na transformację w perspektywie krótkoterminowej z powodu automatyzacji lub transformacji cyfrowej.

Menedżerowie ds. zasobów ludzkich i kierownicy ds. szkoleń w firmach, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie pracownikom niezbędnych zasobów do radzenia sobie ze zmianami w miejscu pracy.

Doradcy zawodowi i agencje zatrudnienia, agenci socjalni i przedstawiciele biznesu oraz ośrodki VET zajmujące się edukacją formalną.

Rezultaty

STUDIUM PRZYPADKU BAI: Implikacje botów i sztucznej inteligencji w nowych środowiskach pracy.

Studia przypadków BAI zilustrują w prosty sposób rzeczywiste doświadczenia tego, jak te nowe środowiska pracy wpływają na pracowników na poziomie umiejętności i kompetencji.

SZKOLENIE Z UMIEJĘTNOŚCI AI I KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH dla pracowników w erze cyfrowej

Szkolenie będzie dotyczyć rozwoju tych umiejętności i zdolności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku pracy, w którym współistnieją ludzie, roboty i sztuczna inteligencja.

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Wyniki projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Skip to content